Răng hô nhẹ phải làm sao? Mà không cần đến bệnh viện