ventolin 2,5 ml €4.59

Các kiểu dữ liệu Java

02:36:29 - 19/07/2018 - admin

Mỗi biến trong Java có một kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu được chia thành 2 nhóm thành hai nhóm:

Các kiểu dữ liệu Java nguyên thủy (Primitive Data Types)

Các kiểu dữ liệu Java tham chiếu (Reference Types)

Một biến chiếm một lượng không gian nhất định trong bộ nhớ. Dung lượng bộ nhớ một biến phụ thuộc vào loại dữ liệu của nó. Có 8 kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data type) đó là: boolean, byte, char, short, int, long, float, double.

Một biến của kiểu tham chiếu khác với một biến kiểu nguyên thủy, một biến của một kiểu đối tượng cũng được gọi là một tham chiếu.

Các kiểu dữ liệu nguyên thủy

Ngôn ngữ Java chứa các kiểu dữ liệu nguyên thủy sau:

Loại dữ liệu Miêu tả
boolean
 • kiểu dữ liệu boolean đại diện cho một chút thông tin
 • Chỉ có hai giá trị có thể có: đúng và sai
 • Kiểu dữ liệu này được sử dụng cho các cờ đơn giản theo dõi các điều kiện đúng / sai
 • Giá trị mặc định là sai

Ví dụ: boolean one = true

byte
 • Loại dữ liệu byte là một số nguyên bổ sung có hai ký tự 8 bit
 • Giá trị tối thiểu là -128 (-2 ^ 7)
 • Giá trị tối đa là 127 (bao gồm) (2 ^ 7 -1)
 • Giá trị mặc định là 0
 • Loại dữ liệu byte được sử dụng để tiết kiệm không gian trong các mảng lớn, chủ yếu thay cho các số nguyên, vì một byte nhỏ hơn bốn lần một số nguyên.

Ví dụ: byte a = 100, byte b = -50

short
 • Kiểu dữ liệu ngắn là số nguyên bổ sung của hai ký tự 16 bit
 • Giá trị tối thiểu là -32,768 (-2 ^ 15)
 • Giá trị tối đa là 32.767 (bao gồm) (2 ^ 15 -1)
 • Kiểu dữ liệu ngắn cũng có thể được sử dụng để lưu bộ nhớ dưới dạng kiểu dữ liệu byte. Ngắn hơn 2 lần so với số nguyên.
 • Giá trị mặc định bằng 0.

Ví dụ: short s = 10000, short r = -20000

char
 • kiểu dữ liệu char là một ký tự Unicode 16 bit đơn
 • Giá trị tối thiểu là ‘\ u0000’ (hoặc 0)
 • Giá trị tối đa là ‘\ uffff’ (hoặc 65.535 bao gồm)
 • Loại dữ liệu Char được sử dụng để lưu trữ bất kỳ ký tự nào

Ví dụ: char letterA = ‘A’

int
 • Kiểu dữ liệu Int là số nguyên bổ sung của hai ký tự 32 bit.
 • Giá trị tối thiểu là – 2.147.483.648 (-2 ^ 31)
 • Giá trị tối đa là 2.147.483.647 (bao gồm) (2 ^ 31 -1)
 • Số nguyên thường được sử dụng làm kiểu dữ liệu mặc định cho các giá trị tích phân trừ khi có sự lo ngại về bộ nhớ.
 • Giá trị mặc định là 0

Ví dụ: int a = 100000, int b = -200000

long
 • Kiểu dữ liệu dài là số nguyên bổ sung của hai ký tự 64 bit
 • Giá trị tối thiểu là -9,223,372,036,854,775,808 (-2 ^ 63)
 • Giá trị tối đa là 9,223,372,036,854,775,807 (bao gồm) (2 ^ 63 -1)
 • Loại này được sử dụng khi phạm vi rộng hơn int là cần thiết
 • Giá trị mặc định là 0L

Ví dụ: long a = 100000L, dài b = -200000L

float
 • Kiểu dữ liệu nổi là điểm nổi IEEE 324 chính xác 32 bit
 • Float được sử dụng chủ yếu để tiết kiệm bộ nhớ trong mảng lớn các số dấu phẩy động
 • Giá trị mặc định là 0,0f
 • Loại dữ liệu nổi không bao giờ được sử dụng cho các giá trị chính xác như tiền tệ

Ví dụ: float f1 = 234,5f

double
 • loại dữ liệu kép là điểm nổi IEEE 644 chính xác gấp đôi 64 bit
 • Kiểu dữ liệu này thường được sử dụng làm kiểu dữ liệu mặc định cho các giá trị thập phân, thường là lựa chọn mặc định
 • Loại dữ liệu kép không bao giờ được sử dụng cho các giá trị chính xác như tiền tệ
 • Giá trị mặc định là 0,0d

Ví dụ: double d1 = 123.4

Đây là một ví dụ về cách bạn khai báo một biến kiểu nguyên thủy:

int myInt;

Các kiểu dữ liệu tham chiếu

 • Các biến tham chiếu được tạo ra bằng cách sử dụng các hàm đã định nghĩa của các lớp. Chúng được sử dụng để truy cập các đối tượng. Các biến này được khai báo là một kiểu cụ thể mà không thể thay đổi được. Ví dụ: Nhân viên, Puppy, v.v.
 • Các đối tượng lớp và các loại biến mảng khác nhau có kiểu dữ liệu tham chiếu khác nhau.
 • Giá trị mặc định của bất kỳ biến tham chiếu nào là null.
 • Biến tham chiếu có thể được sử dụng để tham chiếu bất kỳ đối tượng nào của loại được khai báo hoặc bất kỳ loại tương thích nào.

Ví dụ: Animal animal = new Animal (“hươu cao cổ”);

Ngôn ngữ Java cũng hỗ trợ một vài chuỗi thoát đặc biệt cho String và char literals.

Ký hiệu Chức năng
\ n Dòng mới (0x0a)
\ r Vận chuyển trở lại (0x0d)
\ f Formfeed (0x0c)
\ b Phím xóa lùi (0x08)
\S Không gian (0x20)
\ t chuyển hướng
\ “ Trích dẫn kép
\ ‘ Trích dẫn một lần
\\ Dấu gạch chéo ngược
\ ddd Ký tự thập phân (ddd)
\ uxxxx Ký tự thập lục phân UNICODE (xxxx)

Tài liệu lập trình Java khác bạn nên xem:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook